فرمانداری شهرستان فراشبند
مشخصات پرسنل فرمانداری شهرستان فراشبند

 

تلفن داخلی

 

سمت

 

 

نام و نام خانوادگی

 

 

ردیف

 

106

 

        فرماندار

 

 

آقای صادق فروغی

 

1

 

106

 

معاون فرماندار

 


آقای روح اله مزارعی

 

2

 

 

116

 

بخشدار مرکزی

 

 

آقای شهرام رشیدی

 

 

3

 

 

121

 

مسئول روابط عمومی

 

 

آقای علی اسکندری

 

 

4

 

108

 

کارشاس اداری و مالی

 

 

آقای کریم پور

 

 

5

 

109

 

کارشناس فناوری اطلاعات

 

 

خانم باقری نژاد

 

 

6

 

110

 

کارشناس فنی فرمانداری

 

 

آقای نجیم سرایی جو

 

 

7

 

111

 

کارشناس انتخابات و یارانه

 

 

آقای اسماعیل منصوری

 

 

8

 

112

 

کارشناس امور اجتماعی و انتخابات

 

آقای عبداله عالیشوندی

 

 

9

 

 

103

 

 

مسئول دفتر

 

آقای علی اکبر رحیمی


 

10

 

113

کارشناس رسیدگی به شکایات و امور اجتماعی

 

آقای اصغر رنجبر

 

11

 

114

 

کارشناس مسئول سیاسی و اجتماعی

 

آقای اصغر شمشیری

 

12

 

115

 

کارشناس حراست

 

آقای محمد مزارعی

 

13

 

117

 

کارشناس شوراها و دهیاری ها

 

آقای حمیدرضا دهقان

 

14

 

104

 

کارشناس اموال و انتخابات بخشداری مرکزی

 

آقای فرازی

 

15

 

117

 

کارشناس سیاسی بخشداری مرکزی

 

---------

 

16

 

117

 

کارشناس فنی بخشداری دهرم

 

آقای حامد پرندین

 

17

 

 

122

09171045185

 

کارشناس فنی بخشداری مرکزی

کارشناس سیاسی بخشداری مرکزی

 

آقای نبی اله رضایی

 

18

 

120

 

--------------------

 

 

-----------

 

 

19

 

121

 

کارشناس انتخابات و دبیرخانه

 

 

خانم پورشهبازی

 

 

20

 

120

 

نیروی خدماتی

 

 

آقای خدایاری

 

 

21

 

103

 

نیروی خدماتی

 

 

آقای احمدی

 

 

22

 

38760751

 

بخشدار دهرم

 

 

آقای مجتبی دهقان

 

 

23

 

38760638

 

کارشناس سیاسی بخشداری دهرم

 

آقای محسن رضایی

 

 

24

 

38760750

 

نیروی خدماتی

 

آقای عباس منفرد

 

 

25