فرمانداری شهرستان فراشبند
وظایف بخشداربخش داران در قلمرو مأموريت خويش به عنوان نماينده عالي دولت ، مسئوليت اجراي سياستهاي عمومي كشور و در ارتباط با ادارات مؤسسات و شركت هاي دولتي و سايردستگاه هايي كه به نحوي از بودجه عمومي دولت استفاده مي نمايند ، نهادهاي انقلاب اسلامي و رده انتظامي در بخش ، شوراي اسلامي شهر و شهرداري و مؤسسات عمومي غير دولتي را عهده دار خواهند بود .
ـ رده هاي انتظامي در بخش در چار چوب وظايفي كه در ارتباط با امنيت مناطق دارند ، همكاري و هماهنگي لازم بعمل خواهند آورد.

ـبخشدار به عنوان نماينده عالي دولت در برابر استاندار و فرماندار مسئولبوده و به عنوان نماينده  وزارت كشور در ارائه و اجراي وظايف و اختيارات آن وزارتخانه در بخش خواهد بود و در مقابل مسئول   مافوق پاسخگوست.
ـ وظايف و اختيارات بخشدار در قلمرو مأموريت خويش به شرح زير است:

1 ـ مسئول پيگيري در برقراري حفظ و نظم و امنيت بخش است .
2 ـ هدايت و تشكيل مرتب جلسات شوراي تأمين بخش (در صورت داشتن جمعيت بيش از 100 هزار نفر) و نظارت بر حسن اجراي مصوبات آن.
3ـ كليه ارگان هاي عضو شوراي تأمين و ساير دستگاههاي اجرائي بخش موظفندمصوبات شوراي تأمين بخش را اجرا نمايند و در صورت عدم اجرا با متخلفين برابر مقررات رفتار خواهد شد.
4 ـ هدايت و نظارت بر عملكرد شوراي تأمينبخش و مسائل امنيتي و ساير دستگاههاي اجرائي و محلي، هماهنگي در حفظ وآمادگي ارگان هاي انتظامي.
5 ـ پيش بيني و پيشگيري معضلات امنيتي بخش و تعيين و تدوين اولويت ها در چار چوب وظايف قانوني آن ها
6ـ فراهم آوردن موجبات اجراي طرح ها و سياستهاي عام امنيتي و انتظامي،مصوبات مراجع قانوني،دستور العمل ها و ابلاغيه هاي شوراي تأمين شهرستان
7ـ نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات در حوزه استحفاظي بخش
8ـ پيشگيري و مقابله با مشكلات مرزي و نظارت و مراقبت از مرزهاي آبي و خاكيو پيگيري به منظور جلوگيري از هرگونه تردد و نقل و انتقالات غير مجاز درچارچوب سياست ها و خط مشي هاي مصوبات ابلاغي.
9 ـ بررسي و ارائه پيشنهاد ايجاد مرزهاي رسمي (زميني، هوايي، دريايي ) بخش به مسئولين مافوق.
10ـ پيگيري مصوبات و ايجاد هماهنگي هاي لازم در خصوص مبارزه با مواد مخدر، قاچاق سلاح، مواد منفجره، كالا و ارز در حوزه استحفاظي بخش
11-نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات مربوط به تردد، اقامت، ساير امورمربوط به اتباع و نمايندگي هاي خارجي، پناهندگان، معاودين، مهاجرين وآوارگان در بخش.
12- فراهم آوردن موجبات تشكيل و تقويت شوراهاي اسلاميبه منظور جلب مشاركت همه جانبه مردم بخش در امور مشاركت پذير و سازماندهيمطلوب آن و اعمال نظارت بر شوراهاي فوق در چارچوب قوانين و مقررات مربوطه وآئين نامه هاي اجرائي.
13ـ تشكيل و هدايت شوراهاي بخش و روستاها و پيگيري مصوبات متخده شوراهاي مذكور طبق قوانين و مقررات مربوطه.
14ـايجاد زمينه هاي لازم براي تأسيس و توسعه مجامع و تشكل هاي گوناگونفرهنگي، اجتماعي، سياسي و تخصصي و نظارت بر فعاليت هاي آن ها به منظورگسترش مشاركت هاي مردمي در همه زمينه ها و نهادينه شدن آزادي هاي سياسي واجتماعي در چارچوب وظايف بخشدار با هماهنگي مسئولين مافوق..
15- نظارت برهمه پرسي و كليه انتخاباتي كه به موجب قانون برگزار مي گرددو اختيارات تفويضي.
16- همكاري و هماهنگي با مسئولين تقسيمات كشوري.
17ـ نظارت بر حسن جريان امور مربوط به ثبت و احوال.
18ـايجاد زمينه مناسب جهت رشد و ارتقاء فرهنگي، سياسي، اقتصادي و اجتماعيبانوان و ايجاد هماهنگي بين دستگاه هاي ذيربط و نظارت بر فعاليت آن ها درحوزه استحفاظي بخش.
19- فراهم آوردن زمينه هاي مناسب براي رشد و پيشرفت وگسترش آموزش و پرورش همگاني بهداشت عمومي، آموزش عالي و تحقيقات بر اساسدستورالعمل هاي صادره و قوانين و مقرارات مربوطه.
20- حفظ و حراست از ارزش هاي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران و گسترش فرهنگ اصيل اسلامي در بخش.
21- هدايت و هماهنگي اقدامات مربوط به پيشگيري و جلوگيري از منكرات و مفاسد اجتماعي در حوزه استحفاظي.
22- فراهم آوردن زمينه هاي عدالت اجتماعي و فقرزدايي در حوز استحفاظي.
23-اتخاذ تدابير و پيشنهاد لازم و اعمال هماهنگي لازم به منظور پيشگيري ،كنترل و مهار بحران هاي ناشي از حوادث و بلاياي طبيعي از قبيل سيل و زلزله...
24- همكاري با امور ايثارگران و ارتباط با خانواده هاي معظم شهداء.
25- ارزشيابي عملكرد مسئولين بخش براساس مصوبات و دستورالعمل هاي مراجع ذيصلاح.
26ـ فراهم آوردن زمينه هاي همكاري و ايجاد هماهنگي بين فعاليت هاي دستگاههاي دولت، سازمان هاي محلي، نهادهاي انقلاب اسلامي، شوراهاي محلي در چارچوبقوانين و مقررات مربوطه در بخش.
27- نظارت و مراقبت در اجراي برنامههاي عمراني در بخش و گزارش مستمر به مسئولين مافوق و تذكر به مسئوليناجرايي و يا اعلام به مسئولين مربوطه در جهت رفع نواقص احتمالي.
28- نظارت بر حفظ و حراست از منابع طبيعي و محيط زيست و استفاده بهينه از منابع و امكانات بالقوه و موجود بخش.
29-شناسايي استعدادهاي منطقه اي و تعيين نيازمندي هاي بخش و تصميم گيري وهماهنگي در چارچوب سياست ها و راهبردهاي توسعه ملي، استاني و شهرستان.
30-پيشنهاد وضع عوارض جديد بر فعاليت هاي اقتصادي و خدماتي در محدوده بخش وشناسايي منابع جديد درآمدي و پيشنهاد آن به مراجع ذيربط در جهت اجرايبرنامه هاي توسعه منطقه اي.
31- تلاش در جهت كسب منابع درآمدي مقرر درقوانين مربوطه در محدوده بخش و همكاري با دستگاههاي ذيربط علي  الخصوص شهرداري، دهياري و شوراهاي اسلامي بخش و روستا.

32- هدايت و هماهنگيبرنامه هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي كشور و تشويق سرمايه گذاران ازطريق تشكيل موسسات اعتباري غير دولتي و جذب سرمايه هاي محلي و سوق دادنآنها به سمت فعاليت هاي توليد و عمراني.

33- اجراي ساير وظايفي كه در بخش از طريق مراجع ذيصلاح بر عهده بخشدار محول مي گردد.
34 ـ بخشدار به پيشنهاد فرماندار و تأييد استاندار با حكم وزير كشور منصوب مي گردند.
35ـ عزل بخشدار به پيشنهاد فرماندار، تأييد استاندار و حكم وزير كشور انجاممي شود در صورت استعفاء، عزل، فوت و يا ساير مورادي كه مانع از انجام وظايفبخشدار گردد سرپرست بخشداري موقتاً از سوي استاندار تعيين مي شود.فرماندار موظف است حداكثر ظرف مدت يك ماه بخشدار جديد را به استاندارپيشنهاد نمايد.
36 ـ كليه رؤساي ادارات و نهادهاي انقلاب اسلامي موظفندعدم حضور خود را در محل خدمت به اطلاع بخشدار برسانند و جانشين موقت خود رابه وي معرفي نمايند.
37 ـ عزل و تغيير رؤسا و مسئولين ادارات بخش توسط مقام هاي مجاز دستگاههاي ذيربط با اطلاع بخشدار صورت مي گيرد.
38ـ كليه رؤساي ادارات و يا بالاترين مقام اجرائي در بخش موظفند عدم حضورخود را به اطلاع بخشدار برسانند و جانشين موقت خود را به وي معرفي نمايند.
39ـ در مواردي كه بخشدار حضور رئيس اداره اي را در بخش در زمان معين ضروريبدانند رئيس اداره مزبور موظف است از مرخصي يا مأموريت در آن زمان صرفنظرنموده و در محل خدمت حضور يابد.
40 ـ بخشدار مي توانند در اجراي وظايفواحدهاي اجرائي بخش كه به نحوي با برنامه هاي توسعه و سياست هاي عمومي،مسائل امنيتي و آرامش عمومي مرتبط است و همچنين ايجاد هماهنگي بين واحدهاي مذكور و استفاده بهينه از امكانات آنها و با رعايت قوانين و مقررات مبادرتبه تهيه و ابلاغ دستورالعمل هاي اجرائي نمايند.
41 ـ واحدهاي قضائي در بخش درخصوص مسائلي كه به نحوي با آرامش و امنيت عمومي بخش مرتبط است همكاري لازم را با بخشدار معمول دارند.
42ـ كليه دستگاههاي اجرائي در بخش موظفند ترتيبي اتخاذ نمايند كه بخشداراناز مأموريت هاي سازماني و اقدامات به عمل آمده و آخرين دستورالعمل ها وضوابط بخشنامه هاي صادره آگاهي داشته باشند.
كليه شوراها، ستادها ومجامعي كه براي هماهنگي انجام وظايف دستگاههاي اجرايي در بخش طبق قوانين ومقررات تشكيل مي گردد زير نظر بخشدار فعاليت خواهند نمود
43 ـ واحدهاياجرائي بخش موظف به ارائه گزارش عملكرد دوره اي خويش به بخشداران مي باشند.بخشداران مي توانند در صورت لزوم حسب مورد خارج از دوره مزبور نيز ازواحدهاي مربوطه گزارش امور مربوطه را دريافت نمايندعکس های تصادفی