فرمانداری شهرستان فراشبند
کارنامه های فرمانداران سابق شهرستان

1- جناب آقای محسن پورزارعی

2- جناب آقای روح اله مزارعی سرپرست فرمانداری