فرمانداری شهرستان فراشبند
سرپرست فرمانداری جناب آقای روح اله مزارعی
دانلود رزومه آقای روح اله مزارعی سرپرست فرمانداری از تاریخ 1396/8/1 الی 1397/2/1